Background of Tag

tài chính phi tập trung

defi (Decentralized finance -Tài chính phi tập trung) là một khái niệm mới dựa trên nền tảng blockchain nhằm mục tiêu thực hiện các nghiệp vụ tài chính: mua, bán, trao đổi, cho vay giữa các bên với nhau mà không cần qua trung gian (như ngân hàng, các dịch vụ chuyển tiền ...). Công nghẹ defi được kì vọng sẽ tăng cường khả năng ứng dụng blockchain trong thực tế.

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.