Background of Tag

keynes

John Maynard Keynes là nhà kinh tế học người Anh, ông sáng lập trường phái kinh tế học riêng, thường gọi là Kinh tế học Keynes trong đó ủng hộ sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế. Chính sách của ông ngày càng được các chính quyền sử dụng như in tiền, mua trực tiếp trái phiếu trên thị trường ... Các chính sách kinh tế của ông cũng bị chỉ trích rất nhiều bởi các nhà kinh tế khác. Câu nói nổi tiếng của ông: " Trong dài hạn, chúng ta đều sẽ chết"

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.