hộ gia đình

Hộ gia đình là một cá thể độc lập được nghiên cứu trong kinh tế học cũng như trong thực tế cuộc sống. Thu nhập, chi tiêu, chăm sóc và chuẩn bị học tập cho lớp trẻ, nghỉ hưu và an dưỡng tuổi già nằm trong suy nghĩ và quyết định tài chính của hộ gia đình.

6 Articles


You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.