hiệu quả đầu tư

Tổng kết hiệu quả đầu tư danh mục cổ phiếu của bản thân mình hàng quý, hàng năm. Một số bài học cần rút ra để phát triển trong thời gian tới.

7 Articles

Backtest đầu tư quỹ bảo hiểm cổ phiếu, trái phiếu, VN30. Đầu tư vào đâu lợi nhuận cao nhất Featured
đầu tư

Backtest đầu tư quỹ bảo hiểm cổ phiếu, trái phiếu, VN30. Đầu tư vào đâu lợi nhuận cao nhất

Đầu tư vào đâu mang lại lợi nhuận cao nhất luôn là câu hỏi làm đau đầu các nhà đầu tư. Trong bài viết nhỏ này, chúng ta sẽ kiểm tra lợi nhuận 10 năm của quỹ đầu tư của công ty Bảo Hiểm và chỉ số VN30 xem lợi nhuận kiếm được có như quảng cáo của các bạn tư vấn?


You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.