Background of Tag

giảm phát

Giảm phát là tình trạng giá cả hàng hoá, tài sản suy giảm trong một chu kì quan sát. Các nước sử dụng chỉ số CPI để đo giá của một rổ hàng hoá hàng tháng. Nếu CPI của tháng trước thấp hơn tháng sau, ta nói nước đó đang trải qua tình trạng giảm phát

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.