Background of Tag

định giá so sánh

Định giá so sánh là phương pháp tìm kiếm giá của sản phẩm bằng cách so sánh các chỉ số của nó với các sản phẩm thay thế, sản phẩm có liên quan ... Phương pháp này cho rằng, giá trị của sản phẩm không hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất của sản phẩm mà còn phụ thuộc vào cách thị trường đánh giá nó, và các sản phẩm liên quan, thay thế nó đang được định giá như thế nào. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi để định giá cổ phiếu dựa trên các chỉ số PE, PB

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.