Background of Tag

danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư là rổ tài sản được mua với kì vọng sẽ tăng giá trị trong tương lai. Các tài sản hiện nay được phân chia thành: cổ phiếu, trái phiếu, công ty chưa niêm yết, tài sản khác (bất động sản, vàng, mỏ) và tiền mã hoá.

4 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.