Background of Tag

đa dạng hoá danh mục

Đa dạng hoá danh mục đầu tư là lý thuyết đầu tư cơ bản. Theo đó, bạn được đề nghị không nên "bỏ hết trứng vào một giỏ", bằng cách phân tán danh mục đầu tư vào các tài sản khác nhau (bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu ...) bạn sẽ giảm thiểu rủi ro khi có biến động lớn của một tài sản nào đó.

3 ArticlesYou've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.