Background of Tag

chứng quyền

Chứng quyền (Covered Warrant) là sản phẩm tài chính phái sinh. Theo đó, người sở hữu chứng quyền có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) bán hoặc mua tài sản cơ sở ở một mức giá và thời gian nhất định. Ở Việt Nam thời điểm hiện tại mới có sản phẩm chứng quyền mua, kiểu châu Âu và chỉ có 20 mã cổ phiếu đủ điều kiện có chứng quyền. Tuy nhiên đây là sản phẩm đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao hơn đầu tư cổ phiếu

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.