Background of Tag

chơi hụi

Là hình thức góp vốn đầu tư truyền thống ở Việt Nam. Trong đó, một nhóm người cùng góp một số tiền định kì để gộp cho một thành viên. Các thành viên lần lượt nhận số tiền cho đến hết vòng. Chơi hụi ẩn chứa nhiều rủi ro khi không được pháp luật thừa nhận. Rất nhiều vụ "vỡ hụi" xảy ra khi người cầm tiền bỏ trốn và không trả lại tiền cho những người tham gia khác.

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.