Background of Tag

blockchain

công nghệ blockchain (xích khối) sử dụng mạng internet để tạo ra một bản ghi lại giao dịch một cách tin cậy, phân tán và bảo mật giữa hai bên mà không cần bên thứ ba đứng ra bảo lãnh. Công nghệ blockchain là nền tảng của cả một ngành mới hứa hẹn sẽ thay đổi toàn bộ cách con người giao dịch. Tuy nhiên ứng dụng thực tế của công nghệ này vẫn còn hạn chế và giới hạn trong cộng đồng những người ủng hộ.

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.